top of page

Vollekstheater am Fräien „tëschtzwee“

Vollekstheater am Fräien „tëschtzwee“

Eschdorf

D'Stéck spillt an de 1960ger a 1970ger Joren, eng Zäit vu wirtschaftlechem Opschwong a vu soziale Verännerungen.

De materielle Wuelstand bréngt nei Fräiheete–an déi „ gutt al Zäit “ steet op der Kipp !


Nëtzlech Informatiounen :

  • 10 + 12 + 13 + 14 + 18 + 19.08.2023 

  • vun 20:30 bis 23:00 mat Entracte

  • Vollekstheater am Fräien

  • Geschriwwen an inszenéiert vum Claude Mangen

  • op Lëtzebuergesch


Vollekstheater am Fräien „tëschtzwee“
bottom of page